Στάδια Επούλωσης Τραυμάτων

Χρήση Επιθεμάτων

Φάση Καθαρισμού - Μόλυνσης
         
   
Φάση Κοκκιοποίησης
     
      Φάση Επιθηλιοποίησης    
          Φάση Ωρίμανσης
 
 
     
Νεκρωτικός ιστός
σε κοιλότητα Cavidagel
 
 
           
Εσχάρα
Χαμηλό Εξίδρωμα
 
Χαμηλό Εξίδρωμα
 
Κλειστό τραύμα
Kemagel Amorphous Pharmacoll   Absoclear   Kemagel Silicone
  PharmaAlgi        
           
Μέτριο Εξίδρωμα
 
    Pharmafoam  
 
 
Μόλυνση
Absoclear        
       
  Pharmafoam Ag
Υψηλό Εξίδρωμα
 
  Pharmapad eXsorb Ag Pharmapad eXsorb  
  Pharmapore eXsorb  
Pharmapad Carbon